Etiske regler for bachterapi

No Gravatar

Bachterapeut, mediator og advokat Jørn Nedergaard tilslutter sig Dr. Edward Bach Fondens etiske regler:

Indledning

“Ingen videnskab, ingen kundskaber er nødvendige bortset fra de enkle metoder, som er beskrevet her; og de, som vil opnå den største velsignelse fra denne Gud-givne gave, vil være dem, som holder den ren, som den er, fri for videnskab, fri for teorier, for alt i naturen er enkelt.”
– Dr. Edward Bach: De tolv helbredere

Da Dr. Bach betroede sit arbejde til Nora Weeks og Victor Bullen, efterlod han dem klare instruktioner om, hvordan det skulle føres videre. “Vor opgave”, skrev han til Victor, “er urokkeligt at holde os til denne helbredelsesmetodes enkelhed og renhed”. Nora og Victor lovede Dr. Bach, at de ville opfylde hans ønsker i denne henseende, og vi har så igen afgivet det samme løfte.

Dr. Edward Bach Fonden er viet til at respektere og holde fast ved renheden i Dr. Bachs arbejde.  Vi er forpligtet til at værne om det enkle, det fuldkomne og tidløse i hans system og at fremme hans budskab om selvhelbredelse.

Vi er glade for at kunne tilbyde dig, der som Bachterapeut kender til Dr. Bachs arbejde, mulighed for at acceptere disse etiske regler og påtage dig de samme forpligtelser, som vi har.

Judy Howard (underskrift)

Stefan Ball (underskrift)

Direktører i Dr. Edward Bach Fonden

 1. Generelt

1.1 Dr. Bachs helbredelsesmetode (herefter kaldt metoden) er et system til selvhjælp og selvopdagelse, som består af 38 blomsterremedier og en enkel og letforståelig fremgangsmåde til udvælgelse og brug.

1.2 Dr. Edward Bach Foundation Ltd. (Fonden) har til formål at holde fast ved det rene, det enkle, det originale og det fuldstændige i metoden og at optage kvalificerede terapeuter, som støtter dette formål i det Internationale Register for Terapeuter (Terapeutlisten).

1.3 Disse etiske regler opstiller vilkår og betingelser for at blive optaget på Terapeutlisten og fastsætter en standard for praksis for alle registrerede terapeuter i alle lande.

1.4 Fonden forbeholder sig ret til at ændre de etiske regler efter behag for at imødekomme faglige, lovmæssige eller vedtægtsmæssige krav.

1.5 Terapeuter, der er registreret i Fonden, er underlagt lokal lovgivning, og en paragraf i de etiske regler, som er ugyldig i lokal lovgivning, er derfor ikke gældende.

2 Registrering

2.1 Enhver som på tilfredsstillende måde har fuldført et trin 3 uddannelsesprogram godkendt af Fonden er berettiget til at søge om registrering i Fonden.

2.2 Berettigelse til registrering er betinget af terapeutens skriftlige bekræftelse af, at han/hun accepterer og indvilliger i at overholde de betingelser, der er opstillet i de etiske regler.

2.3 Beslutningen om at bevillige eller nægte registrering er helt efter Fondens skøn.

2.4 Fonden skal udstede et registreringsbevis til registrerede terapeuter for at bekræfte optagelse i registeret. Hverken registrering eller registreringsbeviset udgør en professionel kvalifikation, grad, diplom eller tilladelse til at praktisere lægemedicin eller anden hjælpeprofession, som kræver autorisation, det giver heller ikke modtageren ret til at udføre nogen funktion, der kræver en sådan autorisation.

2.5 Fonden vil bestræbe sig på at støtte registrerede terapeuters aktiviteter og hensigter og fungere som et center for råd og oplysning om metoden og andre sider af terapeutens praksis.

2.6 Fonden vil bestræbe sig på at henvise klienter til terapeuter og at skabe opmærksomhed i offentligheden om de tjenesteydelser, der tilbydes af registrerede terapeuter.

2.7 Alle terapeuter forventes at ville modtage henvisninger fra Fonden, medmindre de har meddelt andet til Fonden. Terapeuter med behørig kvalifikation til behandling af dyr vil blive opført på separat liste i registeret, og Fonden vil, når det er hensigtsmæssigt, tage medlemmer på denne liste i særlig betragtning, når de henviser klienter.

2.8 Registrerede terapeuter skal forny deres registrering årligt og betale et registreringsgebyr som bekendtgøres af Fonden eller dens repræsentanter. Undladelse af genregistrering vil føre til fjernelse fra registeret. Dog kan terapeuter som er ophørt med at praktisere og er 65 år eller derover fritages for fremtidige registreringsgebyrer ved at sende en skriftlig ansøgning til Fonden.

2.9 Fonden forbeholder sig ret til uden varsel at annullere eller suspendere registrering eller at nægte genregistrering, hvis de etiske regler efter Fondens mening på nogen måde er brudt.

3 Klienter

3.1 Terapeuter skal optræde som vejledere og skal stræbe efter at hjælpe klienter med at lære metoden at kende, således at de kan bruge den uden hjælp, til at hjælpe sig selv og deres familier.

3.2 Terapeuter skal tillade helbredelsesprocessen at foregå i klienternes eget tempo, for at klienterne kan få større viden og indsigt i deres egen emotionelle tilstand.

3.3 Terapeuter skal skabe et trygt og tillidsfuldt klima for konsultationen.

3.4 Terapeuter skal sætte og opretholde grænser for terapeut/klient forholdet og alle andre indbyrdes forhold og gøre disse grænser klart for klienten.

3.5 Terapeuter skal være følsomme over for deres klienters problemer, behov og følelser og for deres kulturellle og religiøse baggrund og overbevisning.

3.6 Terapeuten skal meddele sine klienter, at de til enhver tid forbliver ansvarlige for deres eget velbefindende.

3.7 Terapeuter skal være opmærksomme på den negative indvirkning, som deres egne følelser, sindsstemninger eller opførsel kan have på
klienter og skal personligt bruge remedierne og tage andre hensigtsmæssige forholdsregler for at undgå dette.

3.8 Terapeuter må ikke udnytte klienter seksuelt, følelsesmæssigt eller på nogen anden måde.

4 Praksis

4.1 Terapeuter skal efterleve den højeste etiske og faglige standard i deres praksis. I den forbindelse gøres opmærksom på de retningslinier og anden information, der fra tid til anden udsendes af Fonden via the Practitioner Bulletin og andet godkendt informationsmateriale og via Fondens hjemmeside og mailgrupper.

4.2 Terapeuter skal til enhver tid være opmærksomme på og ansvarlige for deres egen sikkerhed og skal tage skridt til at sikre, at deres personlige sikkerhed ikke bringes i fare.

4.3 Når en klient har bedt om hjælp fra Bachremedierne, må terapeuten ikke prøve at tilbyde andre behandlinger i stedet for remedierne men kan, hvor det er hensigtsmæssigt, tilbyde andre behandlinger ud over remedierne.

4.4 I arbejdet med metoden skal terapeuter begrænse sig til at kommentere og udvælge remedier til de følelsesmæssige tilstande og personlighedstyper, som de har bemærket og må ikke søge at behandle eller diagnosticere nogen fysisk eller psykisk sygdom.

4.5 Terapeuter skal afvise tilfælde som overstiger deres evner eller kompetence og skal søge at henvise dem til mere kvalificerede personer enten andre terapeuter, autoriserede læger, dyrlæger eller andre fagfolk eller faglige organisationer.

4.6 Honorarer og andre betingelser, herunder aflysningsprocedurer og den fortrolighed der tilbydes, skal være fastsat, før den første konsultation begynder.

4.7 Efterfølgende ændringer af betingelser aftalt under paragraf 4.6 skal meddeles klienten forud for deres ikrafttræden.

4.8 I tråd med Dr. Bachs egen menneskekærlighed skal alle honorarer, der pålægges klienter, være fair og rimelige.

5 Metodens fuldstændighed

5.1 Terapeuter skal understrege metodens renhed, enkelthed, originalitet og fuldstændighed i alt, hvad de gør og siger.

5.2 I arbejdet med de 38 remedier skal terapeuter ene og alene bruge de enkle udvælgelses- og konsultationsmetoder, der er skitseret af Dr. Bach i De tolv helbredere og andre remedier og må ikke anbefale, henvise til eller bruge andre udvælgelsesmetoder, hjælpemidler eller redskaber.

5.3 Terapeuter, der vælger at arbejde med andre metoder til helbredelse eller selvudvikling, må ikke lade disse andre metoder påvirke deres præsentation og brug af remedierne som en fuldstændig  behandlingsmetode, der kan stå alene.

6 Annoncering

6.1 Meddelelser og annoncer som er udsendt af terapeuten eller med dennes samtykke skal undgå falske, svigagtige, vildledende, ulovlige eller unfair udtalelser, som bl.a. kunne være følgende:

6.1.1. Udtalelser, der ikke er i overensstemmelse med de etiske regler.

6.1.2. Udtalelser, der antyder usædvanlige eller enestående evner.

6.1.3. Udtalelser vedrørende sammenligning med tjenester tilbudt af andre terapeuter.

6.1.4. Forvanskning også indirekte forvanskning ved hjælp af sensation, overdrivelse eller overfladiskhed.

6.1.5. Udtalelser, som er beregnet på eller formodes at skabe en falsk eller umotiveret forventning om resultaterne.

6.1.6. Udtalelser, der opregner eller hævder at diagnosticere eller ordinere medicin for specielle medicinske eller psykiatriske eller veterinære tilstande eller symptomer.

6.2 En terapeut, der til stadighed er registreret i Fonden, har lov til at præsentere sig for offentligheden som “Bach terapeut registreret i
Dr. Edward Bach Fonden”.

6.3 Terapeuter der til stadighed er registreret i Fonden må bruge bogstaverne “BFRP” (Bach Foundaton Registered Practitioner) efter deres navn for at markere deres status som terapeuter registeret i Fonden.

Registeret Bachterapeut BFRP Jørn Nedergaard

6.4 Terapeuter der til stadighed er registeret i Fonden må medtage Fondens huslogo og tekst, som viseshosstående, på alleplakater, foldere, informationsmaterialer, brevhoved, visitkort, hjemmeside eller andet trykt eller offentliggjort materiale, som de udsender eller lader udsende i forbindelse med deres arbejde som Bach terapeuter.

6.5 Terapeuter må ikke bruge eller tillade brug af Fondens logo eller af deres status som Bach terapeuter registreret i Dr. Edward Bach Fonden på en måde, der kan antyde, at Fonden har godkendt andre behandlingsmetoder, som terapeuten tilbyder.

6.6 Terapeuter må ikke bruge eller tillade brug af Fondens logo eller af deres status som Bach terapeuter registreret i Dr. Edward Bach Fonden på en måde, der kan antyde, at Fonden har godkendt undervisningsaktiviteter udført af terapeuten, undtagen når disse aktiviteter udtrykkeligt er blevet godkendt skriftligt.

6.7 Terapeuter må ikke bruge eller tillade brug af Fondens logo på beviser udstedt efter kurser, medmindre de har Fondens udtrykkelige skriftlige tilladelse til at gøre dette.

Klager

7.1 Det er Fondens ansvar at undersøge brud på disse etiske regler og klager modtaget fra klienter eller terapeuter eller fra offentligheden.

7.2 Terapeuter påtager sig at gøre klienter opmærksomme på Fondens klageprocedure, når det er hensigtsmæssigt eller rimeligt at gøre det. Resten af dette afsnit sammenfatter klageproceduren. Den komplette skriftlige procedure kan rekvireres fra Fonden.

7.3 Ved modtagelsen af vidnesbyrd om at de etiske regler er blevet brudt eller af en skriftlig eller båndet klage vedrørende en terapeuts opførsel eller handlinger, skal Fonden udpege en domsmand til at undersøge klagen. Domsmanden skal skriftligt bekræfte modtagelsen af klagen og sende en skriftlig meddelelse om klagen eller regelbruddet til terapeuten, idet terapeuten opfordres til at svare indenfor en periode fastsat af domsmanden.

7.4 Ved modtagelsen af terapeutens svar skal domsmanden indsamle yderligere nødvendige oplysninger eller vidnesbyrd, deriblandt yderligere udtalelser fra klageren og terapeuten.

7.5 Efter færdiggørelse af undersøgelsen kan domsmanden gøre et eller flere af følgende for at afgøre klagen:

7.5.1 Afvise klagen eller det rapporterede brud.

7.5.2 Kræve at terapeuten skal følge yderligere uddannelse.

7.5.3 Kræve at terapeuten skal betale erstatning til klageren på et beløb, der ikke overstiger honoraret for de konsultationer, som terapeuten har givet klageren.

7.5.4 Anbefale afbrydelse eller inddragelse af terapeutens registrering.

7.5.5 Foretage andre hensigtsmæssige tiltag i overensstemmelse med de etiske regler.

7.6 Domsmanden skal sende klageren og terapeuten en skriftlig kopi af afgørelsen og begrundelsen for den. Domsmanden fastsætter en periode på 30 dage, i hvilket tidsrum terapeuten og klageren kan appellere domsmandens afgørelse til Fonden. Hvis en anke ikke er modtaget senest på forfaldsdagen, foretages der ikke yderligere undersøgelser, og enhver undladelse fra terapeutens side til fuldt ud at efterkomme domsmandens afgørelse vil resultere i en øjeblikkelig fjernelse fra registeret.

7.7 Ankesager modtaget på eller før forfaldsdagen skal overvejes af en direktør i Fonden, som kan indsamle yderligere oplysninger indbefattet skriftlige fremlæggelser fra klageren og terapeuten og domsmanden. Direktørens afgørelse vil være endelig og sendes skriftligt til domsmanden og til klageren og terapeuten. Undladelse fra terapeutens side til fuldt ud at efterkomme direktørens afgørelse vil resultere i øjeblikkelig fjernelse fra registeret.

7.8 De normale rettigheder som terapeuten og den skadelidte har under lokal lovgivning berøres ikke af betingelserne i de etiske regler.

8 Lovmæssige forhold

8.1 Terapeuter påtager sig det fulde ansvar for deres handlinger, metoder og forsømmelser under arbejdet som terapeuter, indbefattet ansvaret for enhver skade som er forvoldt ved blanding af en behandlingsflaske.

8.2 Ved at acceptere de etiske regler indvilliger terapeuten i at holde Fonden og dens embedsmænd, agenter og repræsentanter skadesløse for ethvert tab eller enhver skade, som de måtte lide som et resultat af terapeutens skødesløshed eller fejl.

8.3 Det er terapeuternes ansvar at sikre, at de arbejder i overensstemmelse med loven i det land, den stat eller det område, hvori de udfører deres praksis, og at deres personlige og professionelle ansvar er beskyttet ved at have behørig forsikringsdækning.

8.4 Registreringsbeviset, emblemet og alle andre elementer indbefattet computer filer og dokumenter leveret til terapeuten fra Fonden som en hjælp i arbejdet forbliver til enhver tid Fondens ejendom og skal returneres straks på Fondens anmodning.

8.5 Bogstaverne “BFRP” og Fondens huslogo er Fondens varemærker eller registrerede varemærker eller ejendom beskyttet ved copyright og må kun bruges af terapeuter, som til stadighed er registreret i Fonden.

8.6 Tilladelser givet af disse etiske regler angående brugen af Fondens logo og af bogstaverne “BFRP” og af titlen “Bach terapeut registreret i Dr. Edward Bach Fonden” er underlagt Fondens absolutte myndighed og kan trækkes tilbage af Fonden til enhver tid.

8.7 Hverken dette dokument eller registreringsbeviset eller andre tilladelser eller materialer givet til terapeuter udgør noget partnerskab, licens, joint venture eller noget samarbejde med eller fra Fondens eller nogen anden organisations eller enkeltpersons side.